Stater B

Bahamas

Bahamas' flag

Bahrain

Bahrains flag

Bangladesh

Bangladeshs flag

Barbados

Barbados' flag

Belgien

Belgiens flag

Belize

Belizes flag

Benin

Benins flag

Bhutan

Bhutan flag

Bolivia

Bolivias flag

Botswana

Botswanas flag

Brasilien

Brasiliens flag

Brunei

Bruneis flag

Bulgarien

Bulgariens flag

Burkina Faso

Burkina Fasos flag

Burma

Burmas flag

Burundi

Burundis flag